eiropas savien��bas l 353 2008

eiropas savien��bas l 353 2008

eiropas savien��bas l 353 2008

Eiropas Savienības L 353/2008 - EUR-LexDec 31, 2008 · 31.12.2008 LV. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. L 353/1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Tel: 0086-371-861&518&27

Mail: [email protected]

tiesas

> L O K & H bjbj & 4T E , D D D X X X 8 \ X J f R B QD D D D D u X % * 0J O d D E X J : & Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 14.oktobra sprszias rgu Mkslas un mzikas skolai - 25179,58 t kstous latu nans Eiropas Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo summu 35,65 t kstou latu apm r ie-gulda rg u novada dome. Min t s vienoan s nosl gtas, pama-tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.j nija noteikumiem Nr.490 Notei- rg u novada dome piedal s Igauni-jas - Teksts - saeima.lvAttiec gie Eiropas Savien bas normat vie akti un citi dokumenti (piem ram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadl nijas, juridisk s doktr nas atzinums u.tml.), nor dot numuru, pie em anas datumu, nosaukumu un publik ciju . 2.tabula. Latvijas normat v akta projekta norma (attiec g panta, punkta Nr.)

Skums

K skaidro Eiropas Savien+ bas Tiesa attiec+ b uz Direkt+ vas 92/43 6.panta 3.punkt paredz to ietekmes uz Natura 2000 teritoriju nov rt juma procedk ru, t s m r7 is ir ar ieprieka jas kontroles pal+ dz+ bu nodroa in t, lai pl ns vai projekts, kas nav tiea i saist+ ts vai nepieciea ams konkr t s teritorijas apsaimniekoa anai, bet kas var tu bk eiropas savien��bas l 353 2008Skandinieki Meeos Eiropas sporta neda179,58 t kstous latu nans Eiropas Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo summu 35,65 t kstou latu apm r ie-gulda rg u novada dome. Min t s vienoan s nosl gtas, pama-tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.j nija noteikumiem Nr.490 Notei- rg u novada dome piedal s Igauni-jas - SZIA izstde - rgi 2020179,58 t kstous latu nans Eiropas Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo summu 35,65 t kstou latu apm r ie-gulda rg u novada dome. Min t s vienoan s nosl gtas, pama-tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.j nija noteikumiem Nr.490 Notei- rg u novada dome piedal s Igauni-jas -

SIA ALBA

2008.gada 12.decembr R g , Vides ministrij starp Vides ministriju un SIA ALBA , un Gulbenes pils tas domi tika parakst ts Civiltiesiskais l gums par projekta Gulbenes denssaimniec bas att st bas II k rta steno anu un Eiropas Savien bas Koh zijas fonda finans juma un valsts bud eta l dzfinans juma pie ir anu.Latvija - t ir msu valsts179,58 t Ìkstous latu nans Eiropas Savien ¯bas Koh zijas fonds, bet p r jo summu 35,65 t Ìkstou latu apm r ie-gulda rg ºu novada dome. Min t s vienoans nosl gtas, pama-tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.j Ìnija noteikumiem Nr.490 Notei- rg ºu novada dome piedal s Igauni-KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 461/2010 (2010. gada 27. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 461/2010 (2010. gada 27. maijs) par Lguma par Eiropas Savienbas darbbu 101. panta 3. punkta piemroanu vertiklu nolgumu un saskaotu darbbu kategorijm mehnisko transportldzeku nozar (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS KOMISIJA, emot vr Lgumu par Eiropas Savienbas darbbu,

KOMISIJAS PAZIOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,

2 L guma par Eiropas Savien bas darb bu eiropas savien��bas l 353 2008 k tika aicints 2008. gada kopsavilkuma ziojum. 2010. gad bija stenoti visi iziroie ieteikumi, un 26 no oti svargajiem ieteikumiem vl nebija izpildti seu mneu laik pc noteikts dienas. 97 otiKOHîZIJAS FONDA L±DZFINANSîTIE PROJEKTI LATVIJÅKohïzijas fonds (KF) ir viens no Eiropas Savien¥bas (ES) reÆionÇlÇs politikas finanu instrumentiem, kura mïris ir izl¥dzinÇt val-stu starpÇ pastÇvoÇs ekonomiskÇs un so-ciÇlÇs atir¥bas. Kohïzijas fonda l¥dzeki pieejami tÇm ES dal¥bvalst¥m, kuru nacionÇlais kopprodukts uz vienu iedz¥votÇju nesasniedz 90% no ESISSN 1725-5112 Eiropas Savien bas L 384 Oficilais L 384/2 Eiropas SavienLV bas Oficilais Vstnesis 29.12.2006. 3) regulas VII, VIIIa un XIa pielikumu groza saska ar s regulas I pielikumu. 2. pants eiropas savien��bas l 353 2008 2008./2009. tirdzniecbas gadiem iepriekj tirdzniecbas gada kvotu vl papildina ar izoglikozes kvotu 100 000

ISSN 1725-5112 Eiropas Savien bas L 218 Oficilais Vstnesis

13.8.2008. LV Eiropas Savienbas Oficilais Vstnesis L 218/1 (1) Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. janvra Atzinums (Oficilaj Vstnes vl nav publicts) un Padomes 2008. gada 23. jnija Lmums. (2) OV L 108, 1.5.1996., 1. lpp. Regul grozjumi izdarti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284,ISSN 1725-5112 Eiropas Savien bas L 177 Oficilais 4.7.2008. LV Eiropas Savienbas Oficilais Vstnesis L 177/5. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jnijs), par tiesbu aktiem, kas piemrojami lgumsaistbm (Roma I) EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENBAS PADOME,Eiropas Savienbas L 353/2008 - EUR-LexDec 31, 2008 · 31.12.2008 LV. Eiropas Savienbas Oficilais Vstnesis. L 353/1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisjumu klasificanu, maranu un iepakoanu un ar ko groza un atce Direktvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Eiropas Savien bas L 247 Oficilais Vstnesis

) Komisijas 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 440/2008 par testanas metou noteikanu saska ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz imikliju re istranu, vrtanu, licencanu un ierobeoanu (REACH)EIROPAS SAVIENBAS Brisel, 2013. gada 12. jnij (09.07 eiropas savien��bas l 353 200810528/13 ika/IKA/ss 1 DQPG LV EIROPAS SAVIENBAS PADOME Brisel, 2013. gada 12. jnij (09.07) (OR. en) Starpiestu lieta: 2011/0156 (COD) 10528/13EIROPAS SAVIENBAEiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisjumu klasificanu, maranu un iepakoanu un ar ko groza un atce Direktvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353,

EIROPAS SAVIENBA

EIROPAS SAVIENBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME eiropas savien��bas l 353 2008 3 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp. PE-CONS 3622/09 IL/ica 10 DG I LV (21) Protokol paredzta prasba ziot par ONV tirdzniecbu. Tpc btu jprasa, lai kontroljamo vielu raotji, importtji un eksporttji sniedz gada ziojumus. LaiEIROBAROMETRS 69 - European Commission3 Ievads Eirobarometra 69 aptauja Latvij notika laik no 2008.gada 2.apr a l dz 29.apr lim, un taj tika aptauj ti 1008 Latvijas pilso i, kas ir vec ki par 15 gadiem.COM(2010)639/F3 - LVEIROPAS KOMISIJA Brisel, 14.1.2011 COM(2010) 639 galg redakcija/3 CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2010) 639 final du 10.11.2010 Concerne les versions BG, ES, CS, IT, LV, LT, HU, RO, SL et SK Dans la version lettone:

AT.GOV.LV

Visp r jie ties+ bu pamatprincipi ir Eiropas Savien+ bas nerakst+ tas prim r s ties+ bas (sk. J.Neimanis. Ievads ties+ b s. R+ ga: 2004, 75.lpp.). Min tajos spriedumos Sen ts ir piev rsies l+ gumsoda jaut jumu risin jumam atbilstoa i mk sdien+ gai civilties+ bu izpratnei un p rvarot ies+ kst jua u prieka statu, ka likum noteicoa ais ir t burts eiropas savien��bas l 353 2008AT.GOV.LVMot+ vu da a E emot v r , ka tikai Eiropas Savien+ bas Tiesa var veikt Eiropas Savien+ bas ties+ bu normu iztulkoa anu, Sen ts atz+ st par nepieciea amu uzdot Eiropas Savien+ bas tiesai jaut jumu prejudici la nol muma pieF ema anai t l k nor d+ to argumentu d . Piem rojam s ties+ bu normas [6] Eiropas Savien+ bas ties+ bu normas.AT.GOV.LVKas cijas sk dz+ bas iesniedz ja ieskat , Eiropas Savien+ bas Tiesas prejudici l spriedum liet Nr. C-459/07 izdar+ tie secin jumi nav piem rojami konkr eiropas savien��bas l 353 2008 kai tiesai ir pamats v rsties Eiropas Savien+ bas ties ar lk gumu sniegt prejudici lu nol mumu par Direkt+ vas Nr. 2008/118 EEK 2.panta b) apaka punkta, 4.panta 8.punkta un 7.panta 2.punkta eiropas savien��bas l 353 2008

13. Latvijas koru saiets rgu novada Meeos Br

179,58 t Ìkstous latu nans Eiropas Savien ¯bas Koh zijas fonds, bet p r jo summu 35,65 t Ìkstou latu apm r ie-gulda rg ºu novada dome. Min t s vienoans nosl gtas, pama-tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.j Ìnija noteikumiem Nr.490 Notei- rg ºu novada dome piedal s Igauni-

 • good corrosion resistance a36 building with shear edges

  good corrosion resistance a36 building with shear edges

  Chemistry – A ‘plain’ steel without expensive alloying elements. Cost – Relatively low. Good when thinner, stronger, or more formable steels will not add value. ASTM A36 steelIron and these elements together forms unique mechanical property of ASTM A36, unlike stainless steel with nickel an

 • china wholesale double wall stainless steel pipe

  china wholesale double wall stainless steel pipe

  ouble Pipe Stainless Steel Products at stainless steel pipe ,steel pipe ,stainless steel straw from China Alibaba.com China Double Wall Stainless Steel Vent Pipe Manufacturers ...Double Wall Stainless Steel Vent Pipe Manufacturers, Factory, Suppliers From China, We sincerely welcome friends to negot

 • sale disadvantage of crusher

  sale disadvantage of crusher

  nsion crushing cavity type. Cone crusher consists of frame, transmission … ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CRUSHER | Crusher …gyatory crusher what is advantages and disadvantages … Advantages and disadvantages of crushers Spring cone crusher. … or "mushy" materials, although the ja

 • en10025 3 s355n exporter

  en10025 3 s355n exporter

  S420NL steel stock,Hot rolled S460N,S460NL. EN10025-3 S355N - CHINA UNITED IRON STEEL LIMITEDS355N, EN10025-3 S355N, S355N Steel Plate, S355N steel factory Unitedsteel Carbon Plate Factory are specialized in producing and exporting Low alloy and high strength steel plate, heavy plate and wide, heavy

 • light frame thin-walled steel structure for workshop with ro

  light frame thin-walled steel structure for workshop with ro

  el. Compared with the structure of other materials, it has many advantages. the entire structure has high material strength and light steel … Low Cost Light Steel Thin-walled Structures For Workshop ...Low Cost Light Steel Thin-walled Structures For Workshop/tubular Steel Structure Shed , Find Com

 • multifunctional super mirror finish stainless steel sheet

  multifunctional super mirror finish stainless steel sheet

  basic processing and hence the resultant is usually a very crude finish, either dull or bright. Mapple gives a new dimension to stainless steel by creating several surface finishes, which are specially designed & developed for aesthetic applications. Mirror Silver stainless steel sheet, Stainle

Message information

Please describe your brand size and data volume in detail to facilitate accurate quotation

Copyright @2020 Ezir. All Rights Reserved by HiBootstrap